Serveis

Des de JSaparellador s’ofereixen treballs relacionats amb l’arquitectura tècnica, essent els més habituals els que es relacionen:

– Cèdules d’habitabilitat
– Certificats energètics
– Aixecament de plànols
– Auditories de projecte
– Planificació d’obres
– Direccions d’execució material  i coordinacions de SS
– Amidaments i pressupostos
– Estudis de viabilitat economico-financera
– Control de costos i gestió d’obra
– Projectes de reforma, de coberta, de piscina i de bastides.
– Assessorament tècnic a promotores, constructores i particulars
– Estudis i plans de seguretat i salut
– Peritatges judicials

I un seguit més de tasques relacionades amb el sector


Què és la cèdula d’habitabilitat?

La cèdula d’habitabilitat és un document expedit per l’Administració (Generalitat de Catalunya, Ajuntaments i Consell Comarcal) que acredita que un habitatge és apte per destinar a residir-hi persones. El tècnic competent (arquitecte tècnic o arquitecte) realitza una visita a la vivenda i emet un informe visat sobre les condicions d’habitabilitat de la vivenda. Aquest informe es tramita a l’administració que finalment expedeix la cèdula.

Obligatorietat

Tots els habitatges construïts amb anterioritat al desembre de 1980 han de disposar actualment de cèdula d’habitabilitat. Els habitatges construïts a partir de l’1 de gener de 1981 l’hauran de tenir abans de l’1 de gener del 2014.

Necessitat

Necessàriament s’ha de disposar de cèdula d’habitabilitat per llogar, vendre o cedir un habitatge, també és indispensable per a la contractació dels subministraments (aigua, gas, electricitat). La llei de l’habitatge determina l’obligatorietat de la cèdula i qualifica d’infracció greu llogar, vendre o cedir un habitatge que no compleixi les condicions d’habitabilitat relatives a la seguretat.

Durada

Les cèdules d’habitabilitat tenen una vigència de 15 anys. Les cèdules expedides amb anterioritat a l’any 2003 caduquen al cap de 10 anys.

Normativa

Llei sobre el dret a l’habitatge i Decret 141/2012 sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.


Certificat d’eficiència energètica d’habitatges usats

Des del dia 1 de juny de 2013, per vendre o llogar els habitatges o locals, obligatòriament s’ha de disposar del certificat d’Eficiència Energètica.
La finalitat és reduir el consum d’energia dels habitatges.

En què consisteix?

– El tècnic realitza una visita a l’habitatge i fa una avaluació del seu comportament energètic potencial (finestres, parets exteriors, aïllaments, calefacció, aigua calenta, orientacions, ombres, …).
– L’informe fixa la qualificació energètica de l’habitatge, que va de la A la G.
– Es proposen mesures per tal de millorar-ne el comportament energètic i la seva valoració econòmica.

Durada

· El certificat energètic tindrà una durada de 10 anys.

Qui l’expedeix?

– L’informe l’ha d’elaborar un arquitecte, arquitecte tècnic o enginyer, i s’ha de presentar a la Generalitat de Catalunya de forma telemàtica que l’expedeix, enviant l’etiqueta de l’habitatge.